Politică de confidențialitate

Politica de confidentialitate

Acest document descrie modul în care informațiile personale pot fi colectate și utilizate (sau nu sunt utilizate) pe acest site web și descriu responsabilitățile și responsabilitățile care corespund acestei colectări și / sau utilizări. Acești termeni acoperă exclusiv acest site web și conținutul acestuia și nu includ site-uri web legate sau terțe părți rău-intenționate. Angajamentul nostru este ca utilizatorii finali să opereze acest site web cu integritate și onestitate – luând timp, efort și îngrijire pentru a proteja utilizatorii și informațiile care pot fi furnizate.

Colectarea de informații

Colectăm numai informații personale, cum ar fi numele, adresele și informațiile de contact atunci când sunt trimise voluntar de către utilizatorii noștri. Informațiile furnizate sunt utilizate numai pentru a vă îndeplini cererea specifică și nu pot fi utilizate în niciun alt scop decât dacă persoana care a furnizat informațiile acordă permisiunea.

Terțe părți

Este posibil să ne conectăm sau să afișăm conținut de la terți pe site-ul nostru web. În cazul în care un utilizator urmează astfel de linkuri, acesta va părăsi acest site web și nu va mai fi guvernat de această politică de confidențialitate. Această politică și acești termeni se aplică numai conținutului existent pe acest site web.

Cookies și tehnologie de urmărire

Acest site poate utiliza cookie-uri sau tehnologii de urmărire a browserului pentru a oferi o experiență generală mai bună pentru utilizatori. Aceste informații ne permit să continuăm să modificăm site-ul pentru a satisface tipurile de browser-uri ale utilizatorilor finali, sistemele de operare și frecvența vizitelor. Informațiile personale nu pot fi colectate prin aceste metode dacă nu sunt furnizate în mod expres de către utilizatorul final. Cantitățile agregate de cookie-uri și de urmărire pot fi partajate cu terțe părți. Această politică se aplică numai interacțiunilor care au loc prin intermediul site-ului web și nu guvernează interacțiunile offline.

Distribuirea informațiilor

Nu putem decât să vă împărtășim informațiile personale cu agenții guvernamentale sau alte companii care ne asistă în prevenirea sau investigarea fraudei și atunci când este necesar din punct de vedere legal ca noi să facem acest lucru. Aceste informații nu sunt niciodată distribuite companiilor terțe în scopuri de marketing.

Angajamentul față de securitate

Atunci când informațiile personale sunt furnizate voluntar de către utilizatorii finali, suntem de acord să depunem eforturi rezonabile pentru a face aceste informații sigure. Numai angajații, agenții și contractanții autorizați (care își desfășoară activitatea în baza acordurilor de confidențialitate) vor avea vreodată acces la astfel de informații și, de asemenea, sunt obligați să depună toate eforturile pentru a asigura securitatea și integritatea datelor.

Drepturile la schimbări

Ne rezervăm dreptul de a face modificări acestui document și acești termeni fără notificare adresată utilizatorilor finali, dar va evidenția eventualele modificări de pe această pagină.

InfoBR.ro
Calea Calarasilor 55
Braila, RO
+40 723 292 337
info@infobr.ro
www.infobr.ro


EN version

Privacy Policy

This document outlines how personal information may be collected and used (or not used) on this web site, and outlines responsibilities and liabilities that correspond to such collection and/or use. These terms cover this web site and its content exclusively, and do not include web sites that are linked, or malicious third-parties. It is our commitment to end users to operate this web site with integrity and honesty – taking the time, effort, and care to protect users and information that may be provided.

Collection of Information

We only collect personal information such as names, addresses, and contact information when it is voluntarily submitted by our users. The information provided is only used to fulfill your specific request, and cannot be used for any other purpose unless permission is given by the individual who provided the information.

Third Parties

We may link to or display content from third parties on our web site. Should a user follow such links they would be leaving this web site and no longer be governed by this privacy policy. This policy and these terms apply only to content existing on this web site.

Cookies and Tracking Technology

This site may use cookies or browser tracking technologies to provide a better overall user experience. This information allows us to continue modifying the site to meet end user browser types, operating systems, and frequency of visits. Personal information cannot be collected by these methods unless expressly provided by the end user. Aggregate cookie and tracking information may be shared with third parties. This policy applies only to interactions taking place via the web site, and does not govern offline interactions.

Distribution of Information

We may only share your personal information with government agencies or other companies assisting us in fraud prevention or investigation, and when it is legally required for us to do so. This information is never shared with third-party companies for marketing purposes.

Commitment to Security

When personal information is provided to us voluntarily by end users, we agree to make reasonable efforts to make such information secure. Only authorized employees, agents and contractors (who operate under confidentiality agreements) will ever have access to such information, and are also stipulated to make every effort to ensure security and integrity of the data.

Rights to Changes

We reserve the rights to make changes to this document and these terms without notice to end users, but will highlight any changes on this page.

Pin It